Byggkontrakt

 

Bygge av manhus på Axelvolds gård 1875

Undertecknad åtager sig hermed att för Kammarjunkaren Th. Gyllensköld verkställa allt timmermans och snickeriarbete å boningshuset vid Axelvold (Vallens ängar) enligt till mig öfverlemnad byggnadsritning, med undantag af förfärdigandet utav alla fönster och dörrar med karmar, men icke fodringar eller klädsel deromkring, samt att brädklädseln utvändigt sättes stående i st. för på ritningen antydda liggande klädsel för ett arfvode i ett för allt af Ett Tusende (1.000) kronor samt dessutom 17 öre för hvarje qvadrataln färdiggjordt underloft i de rum der sådant önskas af Th. Gyllensköld, hvilken tillsläpper alla byggnadsmaterialer på byggnadsplatsen. Liquiden utbetalas i mån af behof för mig. Hela mitt arbete skall vara färdiggjort till den 15de nästa Augusti.

Wallen den 24 maj 1875

Sjunne Larsson

 Härmed förklarar jag mig nöjd.

Wallen den 24 maj 1875

Th. Gyllensköld

Bevittnas

Jönsson ???