Arrendekontrakt 4

 

ARRENDEKONTRAKT 1910 

Torp nr 85 (Dalahov)

 Till Sigfrid Svensson från Tormarp bortarrenderar jag härmed på femton (15) års tid, räknat från den 14 mars 1910 till den 1925 mitt egande torp nr 85 Dalahov beläget å Tormarps ägor i Voxtorps socken, Höks härad mot följande villkor:

§ 1. Tillträdet sker i det skick torpet sig befinner sig vid tillträdesdagen med 300 kg hö och fyra (400) kg halm till vårfoder efter Adolf Johansson och hans borgenärer.
Brukningen af den under detta torpnummer nu hörande åkerjord och äng tillförsäkras arrendatorn, men ingen skogsmark utmark eller avrösningsjord och utgöres upplåtna jorden af samma odlade areal som förre arrendatorn haft.
§ 2. I årligt arrende erlägges förskottsvis levererat på Wallens gårdskontor Tio (10) kr den 24 oktober.
Dessutom skall Sigfrid Svensson vid Wallens gård eller hvarest det honom å mina egor anvist blifer årligen utgöra följande arbetsskyldigheter på af mig bestämda arbetsdagar och arbetstider på dagen, allt å egen kost och med egna redskap, nämligen femtiotvå (52) fullgoda karl-dagsverken eller ett i varje vecka året om.
Tio (10) fullgoda qvins-dagsverken om sommaren efter budning såsom förut skett, samt två (2) karl och två (2) kvinno-dagsverken för torparens höstnadsskyldighet.
Arrendatorn är berättigad att till nödigt husbehof tillsvidare i Ekets torfmosse uppskära fyra (4) lass å 22 hektoliter graf eller klapptorf. Dock förbinder arrendatorn att hvarje år skära torf till mossens botten samt icke upptaga mera än en torfgrav under hela arrendetiden, men beträdes han att utöfer sitt husbehof gagna torfskörd eller säljer eller bortbyter han torf, vare han rättighet till torftäckt förlustig, all försäljning eller bortbytande af torf under eller efter arrendets slut är vid laga ansvar förbjudet.
Efter 1/6 förmedlat hemmantal skall arrendatorn upplägga nya rågångsgärdesgårdar då Wallens gods, efter mitt bestämmande, skall deruti deltaga.
§ 3. Uraktlåter eller försummar arrendatorn att å bestämd dag och tid utföra de i detta kontrakt föreskrifna arbetsskyldigheter eller dertill sänder mindre dugliga eller ohörsamma arbetare, förbehåller jag mig rättighet att i så fall låta ett sålunda försummat arbeta genom lega på arrendatorns bekostnad fullgöra af honom exekutivt uttaga legan hvar jemte jag eger tillämpa bestämmelserna i § 15.
§ 4. Arrendatorn ansvarar under arrendetiden för alla af torpet utgående skatter, väghållning och snöskottning, besvär och skyldigheter allmänna och kommunala, af vad beskaffenheter de vara eller blifa må, och åligger det honom att dem i rätt tid utgöra och betala utan avdrag på arrendet. Blifvande av mig förskotterade fastighetsbevillning för torpet erlägges af arrendatorn till mig eller ombud årligt på av mig tillkännagifven tid och ställe.
§ 5. Arrendatorn är, skyldig att för de byggnader i egendomen, vilka tillhöra jordegaren och deras namn ingå uti brandstodsbolag, som af mig godkännes till så högt värde, som i händelse af eldsvåda kan motsvara kostnaderna för deras återuppbyggande. Sker vådeld uppför jordegaren ny eller reparerar skadad byggnad, men arrendatorn bestrider alla transporter af byggnads materialer. Förfallen brandskadeersättning får ej af arrendatorn lyftas utan mitt medgivande. Brandförsäkringsavgiften eller premien bestrides årligen af arrendatorn utan afdrag på arrendet. Derest till följd af arrendatorns vållande brandstodsersättning icke utfaller eller nedsättes försäkringssumman, skall arrendatorn av egna medel gottgöra jordegaren deraf uppkommen förlust. Arrendatorn åligger äfven hafva sin enskilda egendom af kreatur, foder, inventarier och lösören brandförsäkrade.
§ 6. Hvarje höst den 14 september skall en sjundedel af den arrenderade åkerjorden, vara besådd med höstsäd, och lemnas torpet vid afträdandet på detta sätt med (2) hektoliter och sextio liter per hektar uppsått samt tre sjundedelar (3/7) af åkerjorden tjugo (20) kilogram per hektar tjänligt gräsfrö igensådd och all den övriga åkerjorden väl höstplöjd. Derjemte skall vid afträdandet till vårfoder lämnas trehundra (300) kg  hö och femhundra (500) kilogram halm, deraf hälften råghalm och hälften vårsädeshalm, godt och välbärgat, allt utan ersättning eller afdrag af arrendet. Gräsfrö får ej å odlas utöfver vad som för torpets utsädesbehov årligen behöfves.
§7. Arrendatorn eger icke på annan person öferlåta eller låta inteckna detta kontrakt ej heller försälja kreatursbesättningen eller större delen deraf, utan jordegaren skriftliga medgifande. Dör arrendatorn under arrendetiden, skall hans sterbhus, om jag finner för godt, afträda arrendet den 14 mars.
§ 8. Då mergel finnes å arrendejorden eller i dess närhet, är arrendatorn pligtig att mergla en tiondel af åkerarealen med minst sexhundra (600) par lass per hektar, men årligen på olika åkerstycke samt att upplåta mergeltäkt och därtill behöflig väg enligt jordegarens närmare föreskrift åt de av mina arrendator å hvilkas egor mergel icke kan tagas.
§ 9. Arrendet med jord och dess afdikning, byggnader, stängsel, vägar och broar emottages och afträdes efter syn, som verkställes af två utaf mig tillkallade nämndemän jemte en å två lantbrukare eller fackmän, om så erfordras.
§ 10. det åligger arrendatorn att utan ersättning under arrendetiden väl vårda och underhålla såväl byggnader, som jord, diken, stängsel och vägar och broar enligt av mig uppgjord på Wallens gårdskontor befintlig fördelning, att på egen bekostnad och utan afdrag på arrendet verkställa erforderliga byggnader och dräneringar hvilka tillfalla jordegaren efter arrende­tidens slut, att vårda och freda skogsmarken och skogen för åverkan och bete och även för andras åverkan, efter de föreskrifter honom i thy fall lemnas, samt vid arrendets afträdande aflemna allt i minst lika gott skick som det befanns vid tillträdet. Hvad härutinnan brister skall han ersätta. Blifva egare och arrendator icke ense om denna ersättning, bestämmes den af skiljenämnd enligt lagen om skiljenämnd den 28 oktober 1887.
Jämte tillägget i § 16 detta kontrakt. Vid framtida dränering bekostar jordegaren rör men arrendatorn bestrider deras hämtning från tegelbruk oh nedläggning efter föreskrift från Wallen, utan ersättning från min sida.
§ 11. Det är arrendatorn förbjudet, att vare sig under arrendetiden eller efter dess slut, föra eller onyttigt använda foder, långhalm, torf, jord och gödsel från egendomen, med undantag af hvad som i tillskott af torf till bränsle och halm till taktäckning af socknens skol- och fattighus belöper sig enligt uttaxering på arrendatorn, ej heller räknas foderleverans åt brandskadad delegera efter inom socknens brandstodsbolag till foderbortföring , men sker sådan bortföring eljest betalar arrendatorn på Wallens gårdskontor tio (10) kronor för varje från torpet bortfört lass af foder långhalm, jord eller gödsel, samt återföra till torpet två (2) lass mot ett (1) bortfört. Vidare är arrendatorn förbjuden att åker eller äng till begagnande af andra, att företaga odlingar, att mottaga inhysesfolk, att hafa gifta tjenare, att öfvertaga annat jordbruk, att hafva getter eller lös hund, att begagna sig af jakt eller fiske, ljung- jord eller löfbränning, såvida han icke af jordegaren härtill har särskilt skriftligt tillstånd. Jordegaren förbehåller rätt för sig eller ombud tillträde till ställets hus och ägor.
§ 12. Under ingen förevändning är det arrendatorn medgifvet att på grund af genfordran innehålla arrendebelopp, vilket vid påföljd som för kontraktsbrott skall rätter dag erläggas. Arrendebelopp, skatter och onera icke förminskas för arrendatorn genom att ingen utmark, skogsmark eller avrösningsjord till torpet utnyttjas.
§ 13. Om någon av dess löftesmän, som ikläder sig ansvarighet för arrendets fullgörande, under arrendetiden avlider eller kommer på obestånd, eller af annan anledning blifer befriad från borgensansvarighet, skall arrendatorn, vid påföljd som för kontraktsbrott, inom två månader därefter ställa fullgod borgen.
§ 14. Jordegaren har rätt att när han dertill finner anledning hålla syn å egendomen till utrönande af husens vård, byggnadens underhåll och jordens skötsel, och skulle brister härutinnan förefinnas, vare arrendatorn, pliktig att genast ersätta och afhjälpa bristerna samt, derest jordegaren sådant påfordrar genast, eller näst därpå följande 14 mars, enligt jordegarens bestämmande, afträda arrendet . Kostnaderna för alla syner, betalas med helften varutaf jordegaren och arrendatorn. Arrendatorn vara pliktig att ständigt hålla så stor besättning som å torpet kan födas utan att vara vårdslös med fodret.
§ 15. Underlåter arrendatorn att i någon mån uppfylla sina förpliktelser enligt detta kontrakt, eller om han döms för vanfrejdande brott, gör åverkan å egaren tillhörig skog, idkar brännvins- vin och ölförsäljning eller annan handel, säljer eller bortför foder, bränner ljung, jord eller torf eller å arrenderade egendomen intager vanfrejdande personer, är han genast, utan åtnjutande af fardag arrenderätten förlustig och skyldig att från torpet afflytta, om jordegaren så fordrar, äfensom pliktig att godtgöra jordegaren allt deraf tillsynlig skada och förlust. Skulle arrendatorn bli försatt i konkurs, eller hans affärer blifva ställda under förvaltning af godemän till utredning och afveckling, vare han arrenderätten genast förlustig och skyldig afflytta, om jordegaren så yrkar.
§ 16. Tvister rörande arrendelikvider, eller om skyldighet för arrendatorn att afflytta tillhöra vederbörande exekutiva myndigheter eller domstols pröfning, men öfriga frågor om tillämpning af detta kontrakt äfven som skadestånd, der sådant kan förekomma, få icke dragas inför domstol utan skola afgöras utaf skiljemän på sätt att lagen af  28 okt. 1878 om skiljemän stadgar. Dock skall skiljemannaåtgerder genom skiljedom varda afslutad trettio dagar efter det att parterna enats om skiljemän eller sådan af öfverexekutor utsetts.
§ 17. Vintern 1910-1911 erhåller arrendatorn ett tillräckligt antal på rot stående träd till resvirke inredning och brädklädsel af en loglänga äfen inredd till kreatur 24 alnar lång 12 alnar bred och 4 alnar hög. Samt resvirke inredning, brädklädsel bräder till loft å golf, med undantag af vad gammalt timmer och bräder som kunna duga af det gamla huset, hvilket af arrendatorn skall rifvas, till ett nytt manhus 20 alnar långt 9 alnar brett 4 alnar högt. Husen skola byggas efter planritning från Wallen. Log- och kreaturslängan bygges 1911 manhuset sommaren 1912, båda husen skola vara till syning färdiga den 1 oktober 1913 och blifva husens jordegarens tillhörighet.

Wallen den 18 mars 1910.

För A. Th. Gyllensköllds sterbhus.

Bengt Ch, Gyllensköld.

Med ovanstående kontrakt, hvaraf jag erhållit ett likalydande exemplar förklarar jag mig nöjd och förbinder mig detsamma till alla delar noggrannt fullgöra.

Wallen den 18 mars 1910.

Sigfrid Svensson

För fullgörande af förestående kontrakts förbindelser gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egna skulder eller eget åtagande, och är denna borgens­förbindelse, oafsett lagens stadgande om preskription, för oss bindande till dess kontraktet blifvit fullgjordt.

Wallen den 18 mars 1910.

Sven Peter Nilsson                              Sven Peter Johanssson m.h.o.p.
Tormarp                                                     Edenberga nr 6

På en gång närvarande vittnen härvid.

E. T. Skantze                      Sander Sandberg

Förestående arrendekontrakt förlänges på oförändrade villkor på en tid af fem (5) med samma rättighet och skyldigheter som tidigare.

Wallen den15 februari 1925.

Bengt Carlheim Gyllensköld

Härmed förklara jag mig nöjd och förbinder jag mig fullgöra villkoren.

Wallen den 15 februari 1925.

Sigfred Svensson

För förestående kontrakt gå undertecknade i full och laga borgen.

Sven Peter Nilsson                              Sven Peter Johanssson m.h.o.p.
Tormarp                                                     nr. 6 Edenberga

Bevittnas:

Augusta Karlsson           Elsa Svensson

 

Klicka först på bilden här under.