Arrendekontrakt 3

 

Annons juli 1876.

ATT ARRENDERA

Vallens nybyggda ångbränneri med en daglig tillverkningsförmåga af  550-600 tunnor, bortarrenderas under instundande vinter till en solid arrendator emot dranken i arrende och särdeles billig gottgörelse för torf och ved, om snar uppgörelse tecknas med undertecknad (adress Vallen, Laholm). Ortens potatis och korntillgång är riklig.
Intet konkurrerande bränneri finnes på 3 mils avstånd.
Bränneriet med inventarier är i utomordentligt skick, utom rännvinstunnor, vilka arrendatorn håller själv.
Källare för potatis, magasin för korn samt bostad för arrendatorn ingår i arrendet.

Vallen i juli 1876.

Th. Gyllensköld

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Annons i sept. 1876.

Vid ångbränneriet å Vallens egendom uppköpes potäter från och med den 1 okt. till pris som närmare bestämmes. Även uppköpes sexradigt korn af fullgod kvalite, att levereras från och med den 16 september till högsta gällande notering. Den som genom kontrakt vilja avsluta om större leveranser träffas undertecknad vid bränneriet fr.o.m. den 15 september.

Vallen i augusti 1876.

S. P. Kjellander


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

ARRENDEKONTRAKT 

Frälsehemmet nr 1 Tormarp 1/8-dels mantal till Olof Jönsson på 10 år från och med den
24 mars 1883. På kartan märkt 7a och 7b. Arrendet 10 kr pr år.
104 karldagsverken, 30 kvinnodagsverken, torf från Ekets mosse.
Och skall deltaga i underhållet av vägen Tormarps broar - Ekets mosse.
Godsägaren har rätt byta dagsverken mot kontanter, 120 kr pr år.

Den 19 augusti 1883.

Th. Gyllensköld

Borgensmän:

Janne Andersson                           Olof Hansson

Den 24 mars 1893 förlängdes detta kontrakt på 15 år.

Borgensmän:

Olof Hansson                   Andreas Nilsson


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

KONTRAKT

För förre mjölnaren J. Nordbeck i Tormarp att från den 24 mars 1884 att under hans återstående livstid bebo det av honom tillhöriga av honom nedannämnda jordinnehav år 1884 flyttade bonings- och uthus vid landsvägen nära vid och söder om Tormarps broar nyttja den vid husflyttningen belägna 1883 anvisade jord på ömse sidor om landsvägen och söder om nämnda broar, ena delen mellan ån Nils Persson nr 1 Tormarp östra gräns gärdesgård samt ett på samma gärdesgård samt ett på samma gärdesgård märke söderut från ån och landsvägen till broarna samt andra delen ån i norr av nämnda landsväg i väster ett utvisat märke på Backavången gärdesgård i söder jemte den s.k. Tormarps kalvhage ävensom hämta torv i Ekets mosse.

 

Vallen den 10 april 1884.

 

Efter den 24 mars 1889 överläts kontraktet på Nordbecks änka Elna mot 24 fullgoda kvinnodagsverken.

Vallen den 26 februari 1889.

 

Då änkan Ingrid Olsson vid Tormarps broar upprepade gånger hyst en karlsperson och sålunda endera tagit inhysesfolk eller hyst kringstrykande person så uppsäges Ingrid Olsson härmed för kontraktsbrott att avträda och afflytta i boendes hus och avträda jordinnehav den 24 mars 1889, samt lämna det i enlighet med kontrakt den 23 mars 1888.

 Vallen den 15 december 1888.

Th. Gyllensköld

Att tvenne likalydande bestyrkt avskrivet vid Tormarps broar delgiven intygar.

Vallen den 20 december 1888. 

August Jönsson               Petter Magnus Pålsson

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-