Arrendekontrakt 1

Utdrag ur "Arvet från fäderna", av Egron Johansson, Våxtorp

Torparkontrakt 1837

Till åbo och brukaren av mitt ägande Frälsetorp N: 85 Tormarpshus antages rotebåtsmannen N: Pär Linde emot följande villkor:

1. Tillträde sker den 24 dennes i det skick Torpet befinnes varefter torparen bliver skyldig att väl vårda och sköta det, så till hus och gärdesgårdar som åker och äng allt enligt gällande författningar.

2.  Den 24 okt. alla år erlägger torparen till mig eller min rättsinnehavare kontant 20 riksgäld samt utgöra ett fullgodt dagsverke i varje vecka när och var jag befaller, ävensom de vanliga höstdagsverken, att på sin egen kost vart tredje år låter torparen för min räkning försvarligen spinna ett skålpund ull eller motsvarande blånor, samt fullgöra de under tjänstbarheterna i likhet med de övriga torparna. Inom ett år från tillträdesdagen låter torparen rödfärga torpet.

3.  Alla torpets nuvarande och blivande onera av vad slag annat vara må, ansvarar torparen ensam för.

4.  Gravtorv får torparen gräva till husbehov men ej till salu på anvisad plats.

5.  Torparen förbjudes strängeligen följande:

1.  Att själv eller genom någon bortföra foder av hö eller halm från torpet.
2. All skogsåverkan på såväl torpet som övriga ägor.
3.
Att hava getter på mina ägor.
4.
Att gräva flattorv på mina ägor.
5. Att utan mitt bifall intaga inhysesfolk.
6.  Sturskhet och olydnad mot mig eller mina utskickade.
7.  Fylleri och all sorts liderlighet. Skulle torparen i något av dylika opåräknade fall sig förbryta varde han från torpet genast skild utan laga fördrag.

Wallen den 20 oktober 1837.

A. G. Gyllensköld

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

  Qvarnkontrakt

Till J. Nordbeck från Vallen upplåter jag på 24 år tecknat från tillträdesdagen sin säteriet belägna Tormarps Qvarn redan inhägnade och under detta år ytterligare tilldelad jord mot skyldigheter och förmåner.

1. Tillträdet sker den 24 mars 1863 efter förut hållen syn, varefter det åligger arrendatorn att väl hävda och sköta egendomen, så till hus, som åker, äng, hägnader, enligt gällande för­fäst­ningar.

2. Arrendatorn ansvarar för qvarnens inventarier, enligt efterskriven förteckning och skall han den vid blivande avträde såväl som husen vid torpet avlämna i lika gott stånd som han den enligt syneinstrumentet emottagit. Görande dessutom så alla hackor, långjärn och paner vara nystålade, samt kuggar, svålar och skoffer obetydligt slitna.

3. Arrendatorn ansvarar ensamt för alla kvarntorpens oner av vad namn och beskaffenhet de vara eller bliva må.

4. Arrendatorn fullgör alla mindre reparationer vid qvarnverket såsom kuggstavar, skoffer, bossar, långjärn och qvarnens underhållande var med alla större reparationer å qvarnhuset samt hjulen som fodrar flera personers arbete på en gång, ävensom qvarnhusets nytäckning besörja av qvarnägaren.

5. Allt virke som erfordras till qvarnens underhåll släpper qvarnägaren.

6. Alla tre paren stenar skall återlämnas vid blivande avträde från lägenhet till lika vidd och tjocklek som efterstående inventarielista bestämmer om likväl vid avsyningen någon skillnad förefinnas skall denna av 2 ojäviga mjölnare värderas och ersättning i överensstämmande därmed erläggas. Arrendatorn uppköper själv erforderliga stenar alltid vid lika vidd med den som nu ligger i qvarnen, men qvarnägaren låter kostnadsfritt avhämta dem på högst 10-11 mils avstånd. Stenarnas intagning ombesörjer arrendatorn.

7. Arrendatorn får skära gravtorv på anvisad plats till husbehov, men ej får sådant bortföras eller försäljas.

8. Till mej eller min rättsinnehavare betalar arrendatorn femtio kronor (50) samt två och en halv tunna råg och två och en halv tunna korn i ren och skär säd, på det sätt att hälften av förestående värde erläggs efter varje halvt års förlopp. Dessutom skall arrendatorn så fort som sig göra låter väl och försvarligt samt tullfritt förmala all den spannmål av vad slag det vara må, som för min och mitt tjänstefolks räkning föres till qvarnen. Skulle bränneri bliva uppsatt vid Vallen är arrendatorn befriad från förmalning av den till åtgående säd och malt.

9. Skulle arrendatorn under den nu bestämda tiden på egen bekostnad omändra det ena mindre qvarnstensparet, genom utväxling till större qvarnstenspar om minst 9/4 alns diameter, förlänges kontraktet på 12 år mot en årlig avgift av 100 kr, 5 tunnor råg, 5 tunnor korn och i övrigt allehanda villkor.

10. Skulle arrendatorn under arrendetiden med döden avgå avträdes qvarnlägenheten av hans arvingar efter dödsdagen infallande första 24 mars. Då detta kontrakt upphör att vara gällande.

11. Arrendatorn förbjuds strängeligen följande: att själv eller genom andra bortföra foder av hö eller halm eller spillning från torpet. All skogspåverkan på såväl torpets som övriga ägor. Att hava getter på ägorna. Att utan mitt bifall inte inhysa folk eller herbergera kringstrykande personer. Att skära flattorv på mina ägor. Att överta eget eller andras jordbruk under arrende­tiden och att visa sturskhet och olydnad mot mig eller mina utskickade. Skulle arren­datorn i något av dessa uppräknade fall sig förbryta varder han från lägenheten genast skild utan till­godonjutande av laga fardag. Varför om han ordentligt fullgör sina skyldigheter kan göra sig säker en orubbad besittning.

Vallen den 28 maj 1862.

A Gyllensköld

Med ovanstående contrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mej att till alla delar detsamma fullgöra och efterleva.
Dag som ovan.

J. Nordbeck                

Th. Gyllensköld

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o